Pravidla webových stránek MAGPLUS

ZRUŠENÍ SLUŽBY

Prohlášení a souhlas účastníka s platbami inkasovanými k tíži vyúčtování pro mé telefonní číslo ve prospěch MEDIA DIGITAL GROUP.

1. Vztah účastníka k telefonnímu číslu Prohlašuji, že jsem oprávněn používat SIM kartu spojenou s mým telefonním číslem ("MSISDN") a toto mé oprávnění vyplývá z probíhající smlouvy ("Smlouva") uzavřené mezi mnou jako účastníkem a poskytovatelem služeb elektronických komunikací na takové MSISDN - společnostmi O2, T-Mobile a Vodafone Czech Republic a.s. nebo O2, T-Mobile nebo Vodafone Family, s.r.o. (příslušný poskytovatel pro takové MSISDN dále jen "O2", "T-Mobile", "Vodafone").

2. Vztah účastníka s provozovatelem portálu - Partner Prohlašuji, že jsem si vytvořil svůj uživatelský účet ("Účet") na webových stránkách Magplus ("Portál") provozovaných společností MEDIA DIGITAL GROUP , OLAZABAL 1515, BUENOS AIRES, ARGENTINA ("Partner" ), který je chráněn autorizovaným přístupem a který hodlám využít k nákupu produktů v podobě digitálního obsahu nabízeného na Portálu. Cenu těchto nákupů hodlám Partnerovi uhradit tak, že mu umožním v budoucnu požadovat platbu od O2, T-Mobile nebo Vodafone s tím, že poté zaplatím O2, T-Mobile nebo Vodafone částky požadované Partner spolu s cenou za služby elektronických komunikací poskytované MSISDN. Za tímto účelem jsem Partnerovi umožnil identifikovat MSISDN a tento souhlas uděluji společnosti O2, T-Mobile nebo Vodafone, čímž umožňujem zpoplatnění MSISDN na žádost Partnera jako platební metodu za nákupy uskutečněné na mém Účtu na Portálu. Prohlašuji, že znám Partnera a podmínky používání Portálu a Účtu a považuji je za natolik bezpečné a důvěryhodné, že jsem se rozhodl tento souhlas udělit za podmínek uvedených níže.

3. Souhlas účastníka s budoucími platbami k tíži MSISDN ve prospěch Partnera Za výše uvedeným účelem uděluji O2, T-Mobile a Vodafone souhlas (dále jen „Souhlas“) s prováděním plateb Partnerovi mým jménem a na mé náklady. k tíži MSISDN, při dodržení níže uvedených výdajových finančních limitů a po dobu trvání Smlouvy peněžní částky v Kč na základě žádostí („Požadavek“), které Partner doručí O2, T-Mobile nebo Vodafone a ve kterém kromě požadované částky uvedou také alespoň unikátní řetězec vytvořený pro Portál pro identifikaci MSISDN a pro určení konkrétního placeného nákupu, aniž by ke každé takové platbě bylo potřeba další můj souhlas. Souhlas dávám do odvolání.

4. Finanční limity čerpání Na základě Souhlasu lze provést jednorázovou platbu pouze v případě, že její výše nepřesahuje částku 1 200 Kč (slovy jeden tisíc dvě stě korun českých) a nepřesahuje-li součet jiné platební transakce, které byly sjednány od výše uvedeného MSISDN nebo zadané k jeho tíži v průběhu téhož kalendářního měsíce, částku 7.100,-- Kč (slovy sedm tisíc dvě stě korun českých). Beru na vědomí, že při zachování těchto limitů mohu nastavovat, zjišťovat a měnit další limity finančních výdajů na stránkách O2, T-Mobile nebo Vodafone pouze pro platby prováděné na základě této Smlouvy, pro jednu platbu nebo pro platby součtu za tam předepsaná lhůta. Za účelem zvýšení bezpečnosti jsou O2, T-Mobile nebo Vodafone oprávněny tyto limity zpočátku nastavit.

5. Doba trvání souhlasu Souhlas vzniká souhlasem s jeho zněním na Portálu nebo na stránkách O2, T-Mobile nebo Vodafone. Souhlas zaniká odvoláním z mé strany, výpovědí ze strany O2, T-Mobile nebo Vodafone, dalším ukončením Smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo schválením nového znění Souhlasu pro stejného Partnera a Portál. Beru na vědomí, že Souhlas na stránkách O2 mohu odvolat, a to s okamžitou účinností od potvrzení odvolání Souhlasu na těchto stránkách. O2, T-Mobile nebo Vodafone jsou oprávněni Smlouvu kdykoli a bez udání důvodu vypovědět tak, že mi tuto skutečnost oznámí, zejména z důvodu ukončení spolupráce s Partnerem, rizika podvodu nebo jiného porušení. vzájemné důvěry nebo změny technického nastavení, pravidel O2, T-Mobile nebo Vodafone pro provádění plateb nebo pravidel Partnera pro Portál. Za účelem zvýšení bezpečnosti je dále O2, T-Mobile nebo Vodafone oprávněn kdykoliv ode mne požadovat potvrzení již uděleného Souhlasu a podmínit tím provedení platby; pokud znovu schválím aktuální znění Souhlasu, nemá to vliv na dobu jeho trvání, pokud ne, Souhlas se tímto odvolává.

6. Zadání a provedení platby Zadání příkazu k platbě je dokončeno a objednávka autorizována okamžikem doručení Žádosti Partnerem O2, T-Mobile nebo Vodafone po dobu trvání Souhlasu. O2, T-Mobile nebo Vodafone tedy provedou platbu Partnerovi řádně a včas v souladu s takovou dohodou, pokud O2, T-Mobile nebo Vodafone platbu oprávněně neodmítne nebo pokud Smlouva nezanikla. O2, T-Mobile nebo Vodafoneohlásit provedení platby v SMS, kterou po jejím provedení zašle na MSISDN.

7. Úhrada částky platby provedené O2, T-Mobile nebo Vodafone Zavazuji se zaplatit O2, T-Mobile nebo Vodafone částku odpovídající výši každé platby, o jejíž úhradu Partner požádá doručením Žádost u O2, T-Mobile nebo Vodafone po dobu trvání Souhlasu a jejíž provedení O2, T-Mobile nebo Vodafone neodmítne, způsobem a ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o úhradě ceny za služby elektronická komunikace poskytnutá MSISDN v den, kdy O2, T-Mobile nebo Vodafone obdržely Žádost o tuto platbu. Pokud platím cenu za služby elektronických komunikací do MSISDN z předplaceného kreditu, bude částka platby započtena proti tomuto kreditu a snížena, v ostatních případech bude zahrnuta do měsíčního vyúčtování cen za služby elektronických komunikací do MSISDN a zaplaceno na základě tohoto vyúčtování.

8. Výběr a vrácení zadané platby účastníkem Beru na vědomí, že pokud Partner v průběhu trvání Smlouvy doručil O2, T-Mobile nebo Vodafone Výzvu k platbě, nemohu takovou platbu odvolat ani požadovat její vrácení po O2. ; Své případné právo na vrácení částky zadané platby musím uplatnit přímo u Partnera. To neplatí, požádám-li Partnera o vrácení zakoupeného produktu ve lhůtě určené Partnerem od potvrzení nákupu prostřednictvím Portálu - v tomto případě mi Partner vrátí částku odpovídající ceně zaplacené za takové zboží. produktu přes O2, T-Mobile nebo Vodafone opačným způsobem ve lhůtě maximálně 180 (sto osmdesáti) dnů ode dne potvrzení nákupu, než jak byl uhrazen (tj. navýšením předplaceného kreditu nebo snížením vyúčtování služby elektronických komunikací na MSISDN), a pokud nebude částka uhrazena, O2, T-Mobile nebo Vodafone již nebudou vyžadovány.

9. Odmítnutí platby O2, T-Mobile nebo Vodafone Jsem srozuměn s tím, že O2, T-Mobile nebo Vodafone odmítne provést platbu dle Souhlasu, pokud v době doručení Žádosti o ni O2 T-Mobile nebo Vodafone, touto platbou by došlo k porušení aktuálně stanoveného výdajového finančního limitu, dále v případě, že by došlo k pozbytí platnosti Souhlasu, pokud by MSISDN nebyl udělen souhlas s poskytováním platebních transakcí formou platební metody m-platba nebo pokud by , dle Smlouvy není účastník oprávněn zadávat příkazy k takovým platebním transakcím s MSISDN. O2, T-Mobile nebo Vodafone je dále oprávněn odmítnout provedení platby dle Souhlasu, má-li oprávněné pochybnosti o autorizaci, původu nebo oprávněnosti Souhlasu, platby nebo Požadavku na ni, nebo jsou-li splněny podmínky sjednané ve Smlouvy o omezení nebo přerušení poskytování služeb elektronických komunikací na MSISDN jsou splněny (zejména v případě prodlení s úhradou ceny těchto služeb). O2, T-Mobile nebo Vodafone učiní odmítnutí platby nejpozději ve lhůtě, ve které by jinak byli povinni platbu provést, a ve stejné lhůtě zašlou oznámení o tomto odmítnutí na MSISDN.

10. Vztah k platebním metodám dle Smlouvy Beru na vědomí, že platby dle Smlouvy představují platební transakce ve formě platební metody m-platba, které se řídí Smlouvou, a tedy předpokladem pro provádění plateb dle Smlouvy. je zachovat souhlas s poskytováním takových platebních transakcí a plnit další podmínky pro jejich poskytování stanovené Smlouvou s MSISDN.

11. Odpovědnost partnera Beru na vědomí, že smlouvu o koupi produktu nabízeného na Portálu uzavírá a plní Partner, kterému dlužím cenu za nákupy na Portálu. O2, T-Mobile nebo Vodafone (zajišťuje pouze platbu Partnerovi v souladu se Smlouvou a Smlouvou. U produktů nabízených a prodávaných na Portálu tedy jejich popis a plnění dalších informačních povinností, jejich řádné doručení, vystavení související daňový doklad a zaplacení DPH, jakož i poprodejní podporu, řešení reklamací včetně chybného počtu a výše plateb provedených na žádost Partnera, jakož i za případné vrácení ceny zaplacené z důvodu vady zakoupeného zboží produktu nebo zrušení koupě a vrácení produktu, jsou výhradně v odpovědnosti Partnera a tyto záležitosti se řídí jeho obchodními podmínkami.

12. Informace o zpracování osobních údajů Beru na vědomí, že pro provádění plateb na Portálu je nutné, aby si O2, T-Mobile nebo Vodafone a Partner vzájemně a nezbytnými způsoby předávali a jinak automaticky zpracovávali MSISDN a unikátní řetězec vytvořený pro tl