Tjänsten: MAGPLUS

Globala villkor

Tjänsten: MAGPLUS

MAGPLUS består av en underhållningstjänst som rekommenderas för personer över 18 år och som tillåter åtkomst, via en smartphone, surfplatta eller dator, till tidskrifter som laddats upp av leverantören under de villkor som beskrivs i dessa villkor.

I detta avseende kan alla de användare som så önskar begära att de registreras i tjänsten PREMIUM-prenumeration på MAGPLUS Användare kan få tillgång till online betald läsning av tidskrifter som tillhandahålls av LEVERANTÖREN. och efter eget gottfinnande av LEVERANTÖREN, likaså kan kostnaden för Premiumprenumerationen som anges i plattformen ändras efter eget gottfinnande av LEVERANTÖREN

Genom att säga upp PREMIUM-prenumerationen kommer Användaren inte att ha rätt att fortsätta använda PREMIUM-prenumerationen och kommer automatiskt att tas bort från prenumerationen.

När du avbryter PREMIUM-prenumerationen måste ANVÄNDAREN registrera sig igen.

Användare kommer att kunna komma åt de tidningar de vill läsa genom sina mobiltelefoner, surfplattor eller datorer, genom att gå in på webbplatsen eller applikationen som anges ovan.

Användningen av tjänsten kommer att vara föremål för acceptans och uppfyllelse av dessa villkor. Alla de särskilda villkor, meddelanden eller bruksanvisningar som görs kända för Användaren via Leverantörens webbplats, i relation till Tjänsten och tidskrifterna, kommer också att vara tillämpliga. Användare kan kommunicera via e-post till info@magplus.club för att ställa frågor, påståenden eller förslag.

Omfattning av tjänsten

Tidningarna kommer att finnas tillgängliga för läsning från det ögonblick du registrerar dig.

Tidningarna kan läsas online från vilken kompatibel terminal som helst.

Varje användare som prenumererar på tjänsten och utför de nödvändiga autentiseringsstegen, deklarerar och garanterar att de har varit medvetna om och har följt dessa villkor.

Villkor. Immateriella rättigheter

Användare förbinder sig att göra laglig användning av Tjänsten och de tidskrifter de har tillgång till som ett resultat av Abonnemanget, i enlighet med gällande gällande lag och dessa villkor. Det är upp till Användare att respektera ovannämnda regler, med särskild tonvikt på immateriella och industriella äganderättigheter, och avstå från att använda Tjänsten och/eller tidskrifter som nås i kraft av Tjänsten, för olagliga ändamål eller på ett sådant sätt att de gör intrång eller kränka rättigheter, tredje part eller leverantören.

Leverantören är den licensierade ägaren av tidskrifterna och/eller har erhållit en användningslicens från respektive ägare av nämnda tidningar. Tidskrifterna, och i allmänhet allt som utgör Abonnemanget är skyddat av upphovsrätt inom ramen för gällande regler, och när det gäller tidskrifter kan de endast användas av Användare i den utsträckning det är tillåtet enligt dessa Allmänna Villkor och tillämplig lag .

Om inte annat uttryckligen anges får alla tidningar som laddas ner av Användare till enheter inte överföras, kopieras eller överföras till någon annan enhet. Likaså får Användaren inte ge tidskrifterna någon annan destination än den avsedda. Tidskrifterna får inte kopieras eller reproduceras på något sätt, varken helt eller delvis, för något ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Leverantören.

Ansvar

Leverantören kan inte hållas ansvarig för någon skada som orsakas eller kan orsakas av användare eller tredje part, i deras person eller egendom, på grund av innehållet i publikationerna och de kommer inte att hållas ansvariga i händelse av missnöje med de inkluderade tidningarna. i tjänsten..

Leverantören ansvarar inte för de Abonnemang som inte innehåller den begärda informationen eller som innehåller felaktiga uppgifter. Det kommer inte heller att ansvara för förfrågningar eller försändelser som inte accepteras av Leverantörens tekniska plattform eller för förseningar som aktiveringen av tidningar, textmeddelanden eller någon annan försändelse relaterad till Abonnemanget kan drabbas av, av någon anledning som inte kan tillskrivas Leverantören. men inte begränsat till fel i nätverksanslutning, fel i sammansättningen av textmeddelanden, överskott eller mättnad av nätverkstrafik och/eller någon egenskap som förhindrar överföringen av nämnda försändelser eller förfrågningar.

Leverantören förbehåller sig rätten att göra alla typer av ändringar i prenumerationsmekaniken utan föregående meddelande, med det enda kravet att kommunicera alla relevanta ändringar på webbplatsen och på andra sätt.